• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอเชิญพนักงานที่ไม่ติดภาระกิจเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก