• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ (เก็บตก) สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข่้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 12-23 ธ.ค. 59